ANBI Status.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kringloopwinkel de Mors heeft een eigen ANBI beschikking van de belastingdienst. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. In het kader van de ANBI beschikking worden de volgende gegevens vermeld:

Algemene gegevens
Naam instelling: Kringloopwinkel de Mors
KVK nummer : 61403725
RSIN nummer : 854327988
Bezoek- en postadres: Spoelerstraat 7, 7461 TX Rijssen
Telefoon: 0548-750459 (tijdens openingstijden)

Standaardformulier ANBI

Doelstelling van de instelling
De doelstelling van de kringloopwinkel is weergegeven in artikel 3 van de statuten. Deze luiden als volgt:

  1. De kringloopwinkel heeft ten doel: het exploiteren van een kringloopwinkel als fondsenwervende activiteit voor het deputaatschap ZGG, het deputaatschap evangelisatie en het deputaatschap lsraël waarbij de afdracht plaatsvindt via de plaatselijke zendingscommissie.
  2. De kringloopwinkel tracht dit doel onder meer te bereiken door: het inzamelen en verkopen in een kringloopwinkel van tweedehands goederen en het verlenen van aanverwante diensten.
  3. Kringloopwinkel de Mors is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Gemeente Rijssen-Noord.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De instelling heeft een ondernemingsplan opgesteld bij de start van de Kringloopwinkel. Dit ondernemingsplan is nog steeds actueel en kan als actueel beleidsplan worden gezien. Hieronder geven wij een korte samenvatting van het beleidsplan.

Missie:
Het doel van de kringloopwinkel is om geld in te zamelen voor zending, evangelisatiewerk en het werk voor de Israël zending.

Visie:
De kringloopwinkel streeft naar het op grote schaal inzamelen/innemen van tweedehands goederen. Deze goederen worden opgeslagen en weer doorverkocht om zo geld in te zamelen voor de zending, de evangelisatie en de Israël Zending.

Doelstellingen:
De doelstellingen zijn als volgt:

  • Zo spoedig mogelijk winstgevende onderneming realiseren en de geïnvesteerde gelden terug verdienen waarna geld kan worden ingezameld voor de zending, evangelisatiewerk en de zending in Israël.
  • Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid van de zendingsactiviteiten binnen de gemeenten te verstevigen.

Statutaire bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
Bestuur:
De dagelijkse leiding van de kringloopwinkel ligt in handen van het bestuur. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal algemene leden.

De bestuurssamenstelling is als volgt:
Interim Voorzitter: Gradus Bakker
Secretaris: Jennie ter Harmsel
Penningmeester: Joop Scheppink
Algemeen bestuurslid: Gerrit Koster
Algemeen bestuurslid: Jannie Scholman
Algemeen bestuurslid: Anita Arends
Algemeen bestuurslid: Freek Averesch

Leden van het bestuur van het zelfstandig onderdeel zijn leden van de Gereformeerde Gemeente en worden door de kerkenraad benoemd. Tenminste 2 bestuursleden zijn benoemd uit het midden van de Plaatselijke Zendingscommissie. Bestuursleden vervullen hun taken zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

Toezicht
Toezicht op het bestuur vindt plaats vanuit de gezamenlijke plaatselijke zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Rijssen- Noord, Gereformeerde Gemeente Rijssen-Zuid en de Gereformeerde Gemeente Rijssen-West.

Verslag uitgevoerde activiteiten 2020
In de bijlage is het financieel overzicht over 2020 te lezen.